Werkwijze bewindvoering

Wat kan en mag een bewindvoerder?

Een bewindvoerder regelt  zoveel mogelijk in samenspraak met en voor betrokkene de financiële zaken en beheert het vermogen.

Taken en bevoegdheden van een bewindvoerder

De taak van een bewindvoerder is het behartigen van iemands financiële belangen. Kort na de benoeming wordt een lijst gemaakt met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Een kopie van deze boedelbeschrijving wordt opgestuurd naar de rechtbank. Zijn er goederen die in een openbaar register zijn opgenomen ( koophuis) dan zorgt de bewindvoering dat de naam van de bewindvoerder in het register wordt vermeld.

Goed beheer van alles wat onder bewind is gesteld is de hoofdtaak van een bewindvoerder. Dus: is er vermogen dan moet dat goed worden belegd, is er een koophuis dan moet dat goed worden onderhouden. Daarnaast wordt de financiële huishouding van de betrokkene geregeld; alle (vaste) lasten dienen op tijd te worden betaald, maar ook draagt de bewindvoerder zorg voor tijdige aangifte belasting (box 1),  het optimaliseren van het inkomen bijv. het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Een cliënt die onder bewind staat kan een goed dat onder bewind staat niet geldig verkopen. Wil de bewindvoerder voor zo’n handeling geen toestemming geven, dan is het mogelijk dat de kantonrechter op verzoek van de betrokkene daarvoor toch vervangende toestemming geeft. Dat kan per brief aan de kantonrechter worden gevraagd.

Voor grote uitgaven of bijvoorbeeld de verkoop van goederen heeft de bewindvoerder toestemming van de rechtbank nodig. Hiertoe dient hij een machtingsverzoek in.

Wat de bewindvoerder allemaal voor je doet wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, in deze overeenkomst staat uit wat de bewindvoerder allemaal van jou verwacht.

Aanvraag en benoeming bewindvoerder


Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waar de cliënt woont. Westland Budget draagt helpt bij de aanvraag die bestaat uit invullen van de volgende documenten:

 • ingevuld aanvraagformulier
 • akkoordverklaring (in te vullen door ouders, broers, zussen)
 • bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
 • verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Wat gebeurt er na de benoeming

Als de uitspraak van de rechter er is worden 3 bankrekeningen geopend:

 • beheerrekening (alle inkomsten komen hierop binnen en vaste lasten worden betaald)
 • leefgeldrekening (hierop wordt geldt gestort waar de cliënt vrij over kan beschikken)
 • spaarrekening (om bedrag te reserveren)

De beheer en spaarrekening worden beheerd door de bewindvoerder. Maandelijks vestuurd de bewindvoerder een overzicht van alle activiteit op de bankrekeningen.

Als er inzicht is van alle inkomsten en uitgaven zal de bewindvoerder een budgetplan opstellen en afstemmen met de cliënt. Tot de overige werkzaamheden behoort:

 • inventariseren van inkomsten,  uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstellen van een budgetplan;
 • informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse  relevante instanties;
 • controleren eigen bijdrage AWBZ;
 • aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten;
 • aanvragen van kwijtscheldingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand;
 • treffen van betalingsregelingen (indien mogelijk);
 • aanvragen van toeslagen;
 • aflossen van uw schulden (indien mogelijk);
 • aanvragen schuldenregeling of schuldsanering (indien mogelijk);
 • belastingaangifte doen, of daar deskundige hulp bij inschakelen (box 2&3)
 • informeren en adviseren bij juridische zaken of daar deskundige hulp bij inschakelen
 • eventueel zorgen dat (ontbrekende) verzekeringen worden geregeld;

 

Beëindiging van bewindvoering

De taak van de bewindvoerder eindigt:

 • door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd;
 • door overlijden van de bewindvoerder of cliënt;
 • wanneer de bewindvoerder onder curatele of bewindvoering wordt gesteld;
 • door ontslag of beëindiging van de bewindvoering door de kantonrechter;
 • als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel;
 • wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen.

Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.

Een klacht indienen tegen een bewindvoerder

Als de bewindvoerder in jouw ogen tekort schiet, bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. De klachtenprocedure van Westland Budget is te vinden op de website.